70
   Wednesday
   87 / 70
   Thursday
   85 / 69
   Friday
   84 / 67