43
   Wednesday
   42 / 29
   Thursday
   46 / 29
   Friday
   51 / 32