17
   Wednesday
   22 / 9
   Thursday
   26 / 16
   Friday
   32 / 8