38
   Wednesday
   41 / 30
   Thursday
   44 / 28
   Friday
   51 / 33